Home > Kategorie prawa jazdy

Kategorie prawa jazdy

Art. 6. 1. Prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:

1) kategorii AM:

1. motorowerem,
2. czterokołowcem lekkim;

2) kategorii A1:

1. motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
2. motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
3. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

3) kategorii A2:

1. motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
2. motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
3. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

4) kategorii A:

1. motocyklem,
2. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

5) kategorii B1:

1. czterokołowcem,
2. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

6) kategorii B:

a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile sumaryczna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4 250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2,
d) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

7) kategorii C1:

1. pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu, 2. zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
3. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

8) kategorii C:

1. pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,

2. zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
3. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;9) kategorii D1:

1. autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób włącznie z kierowcą, o długości nieprzekraczającej 8 m,
2. zespołem pojazdów z?o?onym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
3. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

10) kategorii D:

1. autobusem,
2. zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
3. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

11) kategorii T:

1. ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
2. zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczep? (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami),
3. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

12) kategorii B+E, C+E lub D+E

pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kategorii B, C lub D, włącznie z przyczepą (przyczepami), przy czym w zakresie kategorii B+E dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5 t;

13) kategorii C1+E

zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w prawie jazdy kategorii C1 i przyczepy;

14) kategorii D1+E

zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym si? z pojazdu ciągnącego określonego w prawie jazdy kategorii D1 i przyczepy;