Home > KURSY ADR

KURSY ADR

RODZAJ KURSU
ILOŚĆ GODZIN
CENA (zł)
CZAS TRWANIA KURSU
Kurs ADR podstawowy
18
5503 dni
Kurs ADR specjalistyczny – cysterny

KURS Łączony ADR PODSTAWOWY + CYSTERNY
13
450
1000
2 dni
5 dni
Kursy ADR specjalistyczne kl. 1
8
5001 dzień
Kursy ADR specjalistyczne – kl. 7
8
5001 dzień

KURS ADR podstawowy 18h + 1h ćwiczeń na każde 5 osób

KIEROWCA musi mieć ukończone 21 lat!

Zapisy najpóźniej dwa dni przed rozpoczęciem kursu

EGZAMIN:

Test jednokrotnego wyboru

Kurs ADR podstawowy 30 pytań, min. 20 poprawnych odpowiedzi
Kurs ADR specjalistyczny – cysterny
18 pytań min. 12 poprawnych odpowiedzi
Kursy ADR specjalistyczne – kl. 1
15 pytań, min. 10 poprawnych odpowiedzi
Kursy ADR specjalistyczne – kl. 7
15 pytań, min. 10 poprawnych odpowiedzi

Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje zaświadczenie ADR uprawniające do przewozu materiałów niebezpiecznych. Zaświadczenie ADR wydawane jest w języku polskim i angielskim na okres 5 lat. Obowiązuje we wszystkich krajach objętych Umową ADR tj. we większości państw europejskich.


Opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 50.50zł.

W trakcie kursu uczestnicy mają do dyspozycji podręczniki i materiały szkoleniowe. Podczas szkolenia serwujemy kawę i herbatę.

Tematyka Szkolenia

KURS ADR PODSTAWOWY

 • Wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych 3h
 • Główne rodzaje zagrożeń 1h
 • Działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń 2h
 • Ochrona towarów niebezpiecznych przed działaniami osób trzecich 2h
 • Obowiązki kierowcy związane z przewozem towarów niebezpiecznych 2h
 • Czynności podejmowane przez kierowców po zaistnieniu wypadku, w szczególności w zakresie pierwszej pomocy ,bezpieczeństwa ruchu drogowego, używania sprzętu gaśniczego i środków ochrony indywidualnej 2h
 • Postępowanie kierowcy w czasie przejazdu przez tunele, szczególności w przypadku pożaru 1h
 • Środki ostrożności, które powinny być podjęte podczas załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych 1h
 • Zakazy ładowania razem różnych towarów do tego samego pojazdu lub kontenera 2h
 • Manipulowanie i układanie sztuk przesyłki 2h
 • Oznakowanie oraz umieszczanie nalepek ostrzegawczych 1h
 • Przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów 1h
 • Informacje na temat realizacji transportu kombinowanego 1h
 • Informacje na temat odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i karnej 1h
 • Informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów 2h


KURS ADR PODSTAWOWY 24h + 1h ćwiczeń na każde 5 osób


KURS ADR SPECJALISTYCZNY CYSTERNY

 • Zachowanie się pojazdów na drodze, uwzględnieniem przemieszczania się ładunku 4h
 • Szczególne wymagania dotyczące pojazdów 4h
 • Wiadomości na temat systemów napełniania i opróżniania cystern 4h
 • Dodatkowe przepisy szczególne w zakresie używania pojazdów, świadectw dopuszczania pojazdów, oznakowania pojazdów 4h

KURSY ADR SPECJALISTYCZNE KL.1

 • Specyficzne zagrożenia stwarzane przez materiały i przedmioty wybuchowe, w tym wyroby pirotechniczne 4h
 • Zakazy pakowania i ładowania razem różnych materiałów i przedmiotów klasy 1 .4h

KURSY ADR SPECJALISTYCZNE KL.7

 • Specyficzne zagrożenia związane z promieniowaniem jonizującym 2h
 • Wymagania szczególne dotyczące pakowania, manipulowania, ładowania razem i układania materiałów promieniotwórczych 3h
 • Szczególne środki bezpieczeństwa, które powinny być podjęte w razie wypadku z materiałem promieniotwórczym 3h