Home > KWALIFIKACJA WSTĘPNA

KWALIFIKACJA WSTĘPNA

Do uzyskania kwalifikacji może przystąpić osoba:

1. Która na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
– przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe.
– studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt.
– niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Wiek 18-23 lata  w przypadku kierowcy prowadzącego autobus.

3. Posiada odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym, kategorii D lub D+E uzyskane po dniu 10 września 2010r.

4. Nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

5. Nie ma przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.PRZEBIEG SZKOLENIA

Art. 39b1.
1. Zajęcia, o których mowa w art. 39b ust. 3, przeprowadzane są w formie:

1) zajęć szkolnych dla uczniów  w szkole, jeżeli w programie nauczania jest przewidziane uzyskanie kwalifikacji kierowcy wykonującego przewóz drogowy, albo
2) kursu kwalifikacyjnego  w ośrodku szkolenia.

2. Zajęcia teoretyczne i praktyczne, o których mowa w art. 39b ust. 3, obejmują:

1) kształcenie zawodowe w zakresie racjonalnego kierowania pojazdem, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, w tym:

a) znajomości właściwości technicznych i zasad działania elementów bezpieczeństwa pojazdu,
b) umiejętności optymalizacji zużycia paliwa,
c) umiejętności zapewnienia bezpieczeństwa w związku z przewożonym towarem,
d) umiejętności zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom,
e) umiejętności bezpiecznego mocowania ładunku;

2) kształcenie zawodowe w zakresie umiejętności stosowania przepisów dotyczących wykonywania transportu drogowego;
3) kształcenie zawodowe w zakresie zagrożeń związanych z wykonywanym zawodem, w tym bezpieczeństwo na drodze i bezpieczeństwo dla środowiska;
4) kształcenie zawodowe w zakresie obsługi i logistyki, w tym kształtowanie wizerunku firmy oraz znajomości rynku w przewozie drogowym i jego organizacji.

Kurs dzieli się na:

– część podstawową w ilości 195 godzin wykładów teoretycznych

– część podstawową w ilości 65 godzin wykładów i zajęć praktycznych
– zajęcia praktyczne w ruchu drogowym 16 godzin
– zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych 4 godziny.

Po zakończeniu szkolenia kierowca musi zdać egzamin państwowy:

3. Testy kwalifikacyjne, o których mowa w art. 39b ust. 3, przeprowadzane są:

1) przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, po zakończeniu zajęć szkolnych dla uczniów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w ramach zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, albo

2) w ośrodku szkolenia, po zakończeniu zajęć teoretycznych i praktycznych, przez trzyosobową komisję egzaminacyjną, zwaną dalej komisję, powołaną przez wojewodę.

Po zdaniu egzaminy kierowca otrzymuje świadectwo kwalifikacji zawodowej wystawione przez wojewodę.

Art. 39c.
1. Wojewoda lub upoważniony przez niego członek komisji albo dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, wydaje osobie, która uzyskała kwalifikację, świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające uzyskanie odpowiedniej kwalifikacji.

2. Wojewoda lub upoważniony przez niego członek komisji oraz dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, w terminie 21 dni od dnia przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego, przekazuje do centralnej ewidencji kierowców następujące dane osób, którym wydano świadectwo kwalifikacji zawodowej, o którym mowa w ust. 1:

1) imię i nazwisko;
2) datę i miejsce urodzenia;
3) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) albo rodzaj, serię, numer oraz państwo wydania dokumentu potwierdzającego tożsamość  w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL;
4) rodzaj i zakres kwalifikacji oraz numer i dat? wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej.

Następnie musi wymienić prawo jazdy na tzw. terminowe z odpowiednim wpisem: kodem – 95

Art. 39f.
1. Kierowca wykonujący przewóz drogowy obowiązany jest uzyskać wpis do polskiego krajowego prawa jazdy, potwierdzający spełnienie wymagań, o których mowa w art. 39a ust. 1 pkt 3 i 4 oraz odpowiednio pkt 5 lub 6.

2. Zasady dokonywania wpisu, o którym mowa w ust. 1, określają? przepisy ustawy dnia 20 czerwca 1997 r.  Prawo o ruchu drogowym.

3. Dla kierowcy niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, posiadającego prawo jazdy wydane przez państwo trzecie, wykonującego
lub zamierzającego wykonywać przewóz drogowy rzeczy na rzecz przedsiębiorcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzeniem spełnienia wymagań, o których mowa w art. 39a ust. 1 pkt 5 i 6, jest świadectwo kierowcy.

4. Kierowcy niebędącemu obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, posiadającemu prawo jazdy wydane przez państwo trzecie, wykonującemu lub zamierzającemu wykonywać przewóz drogowy osób na rzecz przedsiębiorcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uzyskał kwalifikację wstępną lub ukończył szkolenie okresowe i ubiega się o wpis do prawa jazdy potwierdzający spełnienie wymagań, o których mowa w art. 39a ust. 1, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania starosta, w trybie, o którym mowa art. 94 ust. 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z pózn. zm.7)), wymienia posiadane przez niego prawo jazdy zagraniczne a polskie krajowe prawo jazdy, dokonując jednocześnie wpisu potwierdzającego te wymagania. Dodatkowym warunkiem wymiany prawa jazdy jest złożenie przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnieniu lub nawiązaniu współpracy z tym kierowcą, który będzie wykonywał lub wykonuje na jego rzecz przewozy drogowe.

8. W przypadku osoby nieposiadającej miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie wykonującej przewozów na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymagania, o których mowa art. 39a ust. 1 pkt 5 i 6, uznaje się za spełnione, gdy osoba ta posiada w prawie jazdy albo w karcie kwalifikacji kierowcy aktualny wpis potwierdzający kończenie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
W przypadku osoby zamieszka?ej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykonującej przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę za granicą wymagania,
o których mowa w art. 39a ust. 1 pkt 6, uznaje się za spełnione, gdy osoba ta posiada w prawie jazdy albo w karcie kwalifikacji kierowcy aktualny wpis potwierdzający ukończenie szkolenia okresowego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)  stronie mowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

KWALIFIKACJA WSTĘPNA

Przewóz rzeczy
szkoleniom podlega:

1. Musi spełnić takie same warunki jak przy przewozie osób, z wyjątkiem pkt. 2 i 3.

2. Wiek 18-21 lata  w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd.

3. Posiada odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, kategorii C lub C+E uzyskane po dniu 10 września 2009r.

Przebieg szkolenia i egzamin jest taki sam jak przy przewozie osób tylko zaświadczenie od wojewody jest wydane na kategorię C i C+E.
Zasada wyrobienia prawa jazdy jest taka sama tylko kod 95 będzie przy kategorii C, C+E.KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYŚPIESZONA

Przewóz osób

1. Musi spełnić takie same warunki jak przy Kwalifikacji Wstępnej przewóz osób, z wyjątkiem pkt. 2 i 3.

2. Wiek 23 lata  w przypadku kierowcy prowadzącego autobus.

3. Posiada odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r.  Prawo o ruchu drogowym, kategorii D lub D+E uzyskane po dniu 10 września 2009r.

Przebieg szkolenia jest taki sam z wyjątkiem ilości godzin:

Kurs dzieli się na:

– część podstawową w ilości 97 godzin wykładów teoretycznych
– część podstawową w ilości 33 godzin wykładów i zajęć praktycznych
– zajęcia praktyczne w ruchu drogowym 8 godzin.
– zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych 2 godziny.

Egzamin jest taki sam jak przy Kwalifikacji Wstępnej przewóz osób zaświadczenie wydaje również wojewoda na kategorię D i D+E. Zasada wyrobienia prawa jazdy jest taka sama tylko kod 95 będzie przy kategorii D, D+E.KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYŚPIESZONA

Przewóz rzeczy

1. Musi spełnić takie same warunki jak przy Kwalifikacji Wstępnej przewóz rzeczy, z wyjątkiem pkt. 2 i 3.

2. Wiek 21 lata  w przypadku kierowcy prowadzącego autobus.

3. Posiada odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r.  Prawo o ruchu drogowym, kategorii C lub C+E uzyskane po dniu 10 września 2009r.

Przebieg szkolenia jest taki sam z wyjątkiem ilości godzin:
Kurs dzieli si? na:

– część  podstawową w ilości 97 godzin wykładów teoretycznych
– część podstawową w ilości 33 godzin wykładów i zajęć praktycznych
– zajęcia praktyczne w ruchu drogowym 8 godzin.
– zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych 2 godziny.

Egzamin jest taki sam jak przy Kwalifikacji Wstępnej przewóz rzeczy zaświadczenie wydaje również wojewoda na kategorię C i C+E. Zasada wyrobienia prawa jazdy jest taka sama tylko kod 95 będzie przy kategorii C, C+E.KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA

Przewóz osób

Musi spełnić takie same warunki jak przy Kwalifikacji Wstępnej przewóz osób, z wyjątkiem pkt. 2 i 3 i posiadał KW przewóz rzeczy

Art. 39b2.
Kierowca, który uzyskał kwalifikacji? w zakresie określonego bloku programowego, o którym mowa w art. 39b ust. 2, i zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami samochodowymi niż te, dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi uzyskanej kwalifikacji, obowiązany jest odbyć odpowiednią kwalifikację uzupełniającą lub kwalifikację uzupełniającą przyśpieszoną. Przepisy art. 39a ust. 1 i art. 39b1 stosuje się odpowiednio.

2. Wiek 18-23 lata  w przypadku kierowcy prowadzącego autobus.

3. Posiada odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r.  Prawo o ruchu drogowym, kategorii D lub D+E uzyskane po dniu 10 września 2008r.
Przebieg szkolenia jest taki sam z wyjątkiem ilości godzin:

Kurs dzieli się na:
– część specjalistyczną w ilości 65 godzin wykładów teoretycznych
– zajęcia praktyczne w ruchu drogowym 5 godzin.

Musi zdać egzamin z części specjalistycznej.
Zasada wyrobienia prawa jazdy jest taka sama tylko kod 95 będzie przy kategorii D, D+E. KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA

Przewóz rzeczy

Musi spełnić takie same warunki jak przy Kwalifikacji Wstępnej przewóz rzeczy, z wyjątkiem pkt. 2 i 3 i posiadać KW przewóz osób

Art. 39b2.
Kierowca, który uzyskał kwalifikację w zakresie określonego bloku programowego, o którym mowa w art. 39b ust. 2, i zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami samochodowymi niż te, dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi uzyskanej kwalifikacji, obowiązany jest odbyć odpowiedni kwalifikację uzupełniającą lub kwalifikacją uzupełniającą przyśpieszoną. Przepisy art. 39a ust. 1 i art. 39b1 stosuje się odpowiednio.

1. Wiek 18-21 lata  w przypadku kierowcy prowadzącego autobus.
2. Posiada odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r.  Prawo o ruchu drogowym, kategorii C lub C+E uzyskane po dniu 10 września 2009r.

Przebieg szkolenia jest taki sam z wyjątkiem ilości godzin:

Kurs dzieli się na:

– część specjalistyczną w ilości 65 godzin wykładów teoretycznych
– zajęcia praktyczne w ruchu drogowym 5 godzin.

Musi zdać egzamin z części specjalistycznej. Zasada wyrobienia prawa jazdy jest taka sama tylko kod 95 będzie przy kategorii C,C+E, D, D+E.

KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA PRZYŚPIESZONA

Przewóz osób i rzeczy

Musi spełnić takie same warunki jak przy Kwalifikacji Wstępnej uzupełniającej , z wyjątkiem pkt. 2 i 3 i posiadać KW

Art. 39b2.
Kierowca, który uzyskał kwalifikację w zakresie określonego bloku programowego, o którym mowa w art. 39b ust. 2, i zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami samochodowymi niż te, dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi uzyskanej kwalifikacji, obowiązany jest odbyć odpowiednią kwalifikację uzupełniającą lub kwalifikację uzupełniającą przyśpieszoną. Przepisy art. 39a ust. 1 i art. 39b1 stosuje się odpowiednio.

2. Wiek 23 lata  w przypadku kierowcy prowadzącego autobus.
Wiek 21 lata  w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd.

3. Posiada odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r.  Prawo o ruchu drogowym, kategorii D lub D+E uzyskane po dniu:


10 września 2008r. i kategorii C,

C+E wydane po dniu10 września 2009r.

Przebieg szkolenia jest taki sam z wyjątkiem ilości godzin:

Kurs dzieli się na:

część specjalistyczną w ilości 3 godzin wykładów teoretycznych
zajęcia praktyczne w ruchu drogowym 2,5 godziny.

Musi zdać egzamin z części specjalistycznej. Zasada wyrobienia prawa jazdy jest taka sama tylko kod 95 będzie przy kategorii C,C+E, D, D+E.SZKOLENIE OKRESOWE

Muszą przejść kierowcy, którzy uzyskali prawo jazdy kat. D1,D1+E,D,D+E przed 10 września 2008r.oraz C1,C1+E,C,C+E przed 10 września 2009r.
Następnie wymienią prawo jazdy na terminowe z kodem 95 przed datami:

art.3

Wymóg określony w art. 39a ust. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w art. 1, nie dotyczy osób posiadających prawo jazdy:

1) kategorii D1, D1+E, D lub D+E, wydane do dnia 10 września 2008 r.;
2) kategorii C1, C1+E, C, C+E, wydane do dnia 10 września 2009 r.

2. Kierowca wykonujący przewóz drogowy, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskał wymagany wpis do prawa jazdy w terminie do dnia:

1) 10 września 2009 r.  w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii D1 lub D do dnia 31 grudnia 1980 r.;

2) 10 września 2010 r.  w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

a) kategorii C1 lub C do dnia 31 grudnia 1980 r.,
b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31grudnia 1990 r.;


3) 10 września 2011 r.  w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

a) kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r.do dnia 31 grudnia 1995 r.,
b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 1991 r.do dnia 31 grudnia 2000 r.;


4) 10 września 2012 r.  w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

a) kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 1996 r. do dnia 31 grudnia 2000 r. ,
b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.;


5) 10 września 2013 r.  w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

a) kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.,
b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2008 r.;

6) 10 września 2014 r.  w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy

kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2009 r.

3. Kierowcy, o których mowa w ust. 1, obowiązani s? po ukończeniu pierwszego szkolenia okresowego wykona? badania lekarskie i psychologiczne, o których mowa w ustawie określonej w art. 1, przed dniem uzyskania wpisu do prawa jazdy.